ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ confrère

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng confrère


confrère /'kɔnfreə/

Phát âm


Ý nghĩa

danh từ


  bạn đồng nghiệp

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Loading…