ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ chancy

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng chancy


chancy /'tʃɑ:nsi/

Phát âm


Ý nghĩa

tính từ


  (thông tục) may rủi, bấp bênh
  gặp may, vận đỏ

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…