ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ cgm

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng cgm


cgm

Phát âm


Ý nghĩa

  Một loại khuôn thức tệp đồ họa phổ biến trên thế giới dùng để lưu trữ các đồ hình hướng đối tượng, theo dạng không phụ thuộc vào thiết bị

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…