ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ byte

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng byte


byte

Phát âm


Ý nghĩa

  (Tech) bai (8 bit)

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Loading…