ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ business graphics

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng business graphics


business graphics

Phát âm


Ý nghĩa

  (Tech) đồ họa kinh doanh

Tin tức liên quan

 President Phuc promises business support for Covid recovery
business 04/10/2021

President Phuc promises business support for Covid recovery

economy | 342745071

President Nguyen Xuan Phuc on Saturday said there would be specific polices to help businesses recover amid the Covid-19 pandemic.

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…