ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ business game

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng business game


business game

Phát âm


Ý nghĩa

  (Tech) trò chơi kinh doanh

Tin tức liên quan

 Vincom Retail sets conservative business targets
business 18/05/2021

Vincom Retail sets conservative business targets

data-speaks | 208685094

Vincom Retail targets post-tax profit of VND2.5 trillion this year, up 5 percent from 2020 but lower than in 2019.

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…