ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ business card

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng business card


business card

Phát âm


Ý nghĩa

* danh từ
  danh thiếp

Tin tức liên quan

 Excited but anxious: Hanoi business owners reopen
business 26/06/2021

Excited but anxious: Hanoi business owners reopen

industries | 220815091

Though they eagerly reopen after being closed for 27 days due to the Covid-19 outbreak, many Hanoi businesses are also worried about changing consumer behaviors.

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…