ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ business address

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng business address


business address /'biznisə'dres/

Phát âm


Ý nghĩa

danh từ


  địa chỉ kinh doanh

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Loading…