ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ britannia

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng britannia


britannia /bri'tænjə/

Phát âm


Ý nghĩa

danh từ


  (thơ ca) nước Anh (nhân cách hoá)

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…