ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ bring-and-buy sale

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng bring-and-buy sale


bring-and-buy sale

Phát âm


Ý nghĩa

* danh từ
  cuộc mua bán có tính cách từ thiện (mua đồ của nhau)

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…