ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ brimstones

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng brimstones


brimstone /'brimstən/

Phát âm


Ý nghĩa

danh từ


  lưu huỳnh

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…