ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ brimmer

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng brimmer


brimmer /'brimmə/

Phát âm


Ý nghĩa

danh từ


  cốc đầy

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Loading…