ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ brilliances

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng brilliances


brilliance

Phát âm


Ý nghĩa

  (Tech) chói (d); độ chói

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…