ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ bright's disease

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng bright's disease


bright's disease /'braitsdi'zi:z/

Phát âm


Ý nghĩa

danh từ


  (y học) bệnh Brai

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…