ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ brightness control

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng brightness control


brightness control

Phát âm


Ý nghĩa

  (Tech) điều chỉnh độ chói, kiểm soát độ chói

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…