ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ brightness

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng brightness


brightness /'braitnis/

Phát âm


Ý nghĩa

danh từ


  sự sáng ngời; sự rực rỡ
  sự sáng dạ, sự thông minh, sự nhanh trí

@brightness
  (Tech) độ chói; sáng

@brightness
  (vật lí) sự sáng chói

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…