ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ brigades

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng brigades


brigade /bri'geid/

Phát âm


Ý nghĩa

danh từ


  (quân sự) lữ đoàn
  đội tàu
a fire brigade → một đội cứu hoả

ngoại động từ


  tổ chức thành lữ đoàn

Các câu ví dụ:

1. Fighters from the Ezzedine al-Qassam brigades, the armed wing of the Palestinian Hamas movement, take part in a military show ahead of the 30th anniversary of the movement's founding in the southern Gaza Strip city of Khan Yunis on December 5, 2017.


Xem tất cả câu ví dụ về brigade /bri'geid/

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…