ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ brief-case

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng brief-case


brief-case /'bri:fkeis/ (brief-bag) /'bri:fbæg/

Phát âm


Ý nghĩa

 bag)
/'bri:fbæg/

danh từ


  cái cặp (để giấy tờ, tài liệu)

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…