ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ brief

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng brief


brief /bri:f/

Phát âm


Ý nghĩa

tính từ


  ngắn, vắn tắt, gọn
a brief note → lời ghi chú vắn tắt

danh từ


  bản tóm tắt, bản toát yếu
  (pháp lý) bản tóm tắt hồ sơ của luật sư bào chữa (một vụ kiện); ((nghĩa rộng)) việc kiện, việc tố tụng
to hold a brief for someone → biện hộ cho ai, cãi cho ai (luật sư)
  lời chỉ dẫn cho phi công (trước khi đi oanh tạc)
  (tôn giáo) chiếu thư (của giáo hoàng)
in brief
  tóm lại

ngoại động từ


  tóm tắt lại
  lập hồ sơ (một vụ kiện)
  giao cho luật sư để biện hộ
  chỉ dẫn cho phi công (trước khi đi oanh tạc)
  chỉ dẫn tường tận

Các câu ví dụ:

1. The newspaper also noted that in the brief period since its opening, more than 20,000 posts have appeared on Instagram at #goldenbridgevietnam.

Nghĩa của câu:

Tờ báo cũng lưu ý rằng trong khoảng thời gian ngắn kể từ khi khai trương, hơn 20.000 bài đăng đã xuất hiện trên Instagram tại #goldenbridgevietnam.


2. Photo by Kevin German In 2006, like most American travelers, intriguing tales told by a Vietnamese family in the West Coast brought Kevin German to Vietnam for a brief visit.


3. There have been two armed conflicts between China and Vietnam at sea - brief skirmishes in 1974 and 1988 that claimed the lives of dozens of Vietnamese troops.


4. Vietnam, the world's largest robusta exporter, shipped 7,700 tons of the commodity to India in the first quarter of this year, a drop of 35 percent from the same period last year, following a brief trade row last month, Vietnam Customs data shows.


5. China's state-run news agency Xinhua, in a brief report on Friday, said Chinese Vice Premier Liu He had spoken by telephone with both Mnuchin and U.


Xem tất cả câu ví dụ về brief /bri:f/

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Loading…