ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ bridle-rein

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng bridle-rein


bridle-rein /'braidlrein/

Phát âm


Ý nghĩa

danh từ


  dây cương

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…