ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ bridges

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng bridges


bridge /bridʤ/

Phát âm


Ý nghĩa

danh từ


  (đánh bài) brit

danh từ


  cái cầu
  sống (mũi)
  cái ngựa đàn (viôlông, ghita...)
  (vật lý) cầu
resistancy bridge → cầu tần cao
  (hàng hải) đài chỉ huy của thuyền trưởng
'expamle'>bridge of gold; golden bridge
  đường rút lui mở ra cho kẻ địch thua trận
to burn one's bridge
  (xem) burn

ngoại động từ


  xây cầu qua (sông...)
  vắt ngang
=the rainbow bridges the sky → cầu vồng bắt ngang bầu trời
  vượt qua, khắc phục
to bridge over the difficulties → vượt qua những khó khăn
to bridge the gap
  lấp cái hố ngăn cách; nối lại quan hệ

@bridge
  (Tech) cầu; cầu đo; bắc/nối cầu (đ)

@bridge
  (kỹ thuật) cầu
  suspension b. (kỹ thuật) cầu treo

Các câu ví dụ:

1. Twenty years on the delta, where the Mekong River splits into nine major distributaries before reaching the sea, has had several more cable-stayed bridges.

Nghĩa của câu:

Hai mươi năm trên vùng châu thổ, nơi sông Mekong chia cắt thành chín phân lưu chính trước khi đổ ra biển, đã có thêm một số cây cầu dây văng.


2. That means bridges such as My Thuan and, together with them, an extensive network of roads are what it needs because transport by boat takes much more time than by road.

Nghĩa của câu:

Điều đó có nghĩa là những cây cầu như Mỹ Thuận và cùng với đó là một mạng lưới đường xá rộng khắp là những gì nó cần vì vận chuyển bằng thuyền mất nhiều thời gian hơn so với đường bộ.


3. Almost all roads leading to bridges and bridges are congested.


4. Twenty years on in the delta, where the Mekong River divides into nine major distributaries before emptying into the sea, there have been several more cable-stayed bridges.


5. That means bridges like My Thuan and with it an extensive road network are just what it takes because transportation by boat takes longer than by road.


Xem tất cả câu ví dụ về bridge /bridʤ/

Tin tức liên quan

 New highways, bridges set to ease gridlock in Mekong Delta
news 28/03/2021

New highways, bridges set to ease gridlock in Mekong Delta

news | 125844372

Several major transport projects that have been completed will ease traffic overload on many of the Mekong Delta’s roads and bridges during the Lunar New Year.

 Three bridges connecting Mekong Delta with HCMC set to be built
news 28/03/2021

Three bridges connecting Mekong Delta with HCMC set to be built

news | 125854373

Long An Province authorities approved a VND2.3 trillion ($98.87 million) plan to build three bridges that will improve connectivity between the Mekong Delta and HCMC.

 TEDxHanoiWomen Viewing Party: Bridges
travel-life 28/03/2021

TEDxHanoiWomen Viewing Party: Bridges

what-s-on | 125864368

Come, stay curious and start the conversation with TEDWomen 2017.

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…