ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ bridge circuit

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng bridge circuit


bridge circuit

Phát âm


Ý nghĩa

  (Tech) mạch cầu

Tin tức liên quan

 Thu Thiem Bridge manhole thief arrested
news 15/05/2022

Thu Thiem Bridge manhole thief arrested

news | 386504362

Police say they have identified a man who has stolen 32 manhole covers from the Thu Thiem 2 Bridge over the Saigon River.

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…