ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ brick-red

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng brick-red


brick-red /'brik'red/

Phát âm


Ý nghĩa

danh từ


  màu gạch

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…