ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ bribers

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng bribers


briber /'braibə/

Phát âm


Ý nghĩa

danh từ


  kẻ đút lót, kẻ hối lộ, kẻ mua chuộc

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…