ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ brew-house

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng brew-house


brew-house /'bruəri/ (brew-house) /'bru:haus/

Phát âm


Ý nghĩa

 house)
/'bru:haus/

danh từ


  nhà máy bia; nơi ủ rượu bia

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…