ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ brevier

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng brevier


brevier /'brə'viə/

Phát âm


Ý nghĩa

danh từ


  (ngành in) chữ cỡ 8

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…