ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ Bretton Woods system

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng Bretton Woods system


Bretton Woods system

Phát âm


Ý nghĩa

  (Econ) Hệ thống Bretton Woods.
+ Xem INTERNATIONAL MONETARY FUND.

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…