ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ breezy

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng breezy


breezy /'bri:zi/

Phát âm


Ý nghĩa

tính từ


  có gió hiu hiu
  mát, thoáng gió (chỗ)
  vui vẻ, hồ hởi, phơi phới
  hoạt bát, nhanh nhẩu

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Loading…