ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ breeziness

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng breeziness


breeziness /'bri:zinis/

Phát âm


Ý nghĩa

danh từ


  tình trạng có gió hiu hiu
  sự thoáng gió
  sự vui vẻ, sự hồ hởi, sự phơi phới
  tính hoạt bát, tính nhanh nhẩu

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…