ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ breeding-ground

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng breeding-ground


breeding-ground

Phát âm


Ý nghĩa

* danh từ
  nơi thú hoang đến sinh đẻ
  mầm mống phát sinh

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…