ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ breech-sight

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng breech-sight


breech-sight

Phát âm


Ý nghĩa

* danh từ
  (quân sự) mục tiêu

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…