ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ breech-block

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng breech-block


breech-block

Phát âm


Ý nghĩa

* danh từ
  tấm thép đóng khoá nòng súng

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…