ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ breaths

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng breaths


breath /breθ/

Phát âm


Ý nghĩa

danh từ


  hơi thở, hơi
to take a deep breath → hít một hơi dài
to hold (coatch) one's breath → nín hơi, nín thở
to lose one's breath → hết hơi
to recover one's breath → lấy lại hơi
to take breath → nghỉ lấy hơi
out of breath → hết hơi, đứt hơi
all in a breath; all in the same breath → một hơi, một mạch
  cơn gió nhẹ; làn hương thoảng
there wasn't a breath of air → chẳng có tí gió nào
  tiếng thì thào
breath of life (nostrils)
  điều cần thiết, điều bắt buộc
to keep one's breath to cool one's porridge
  (xem) porridge
to speak under one's breath
  nói khẽ, nói thì thầm, nói thì thào
to take one's breath away
  làm ngạc nhiên, làm kinh ngạc
to waste one's breath
  hoài hơi, phí lời

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Loading…