ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ breathalyser

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng breathalyser


breathalyser

Phát âm


Ý nghĩa

* danh từ
  dụng cụ kiểm tra lượng rượu trong hơi thở

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…