ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ breath

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng breath


breath /breθ/

Phát âm


Ý nghĩa

danh từ


  hơi thở, hơi
to take a deep breath → hít một hơi dài
to hold (coatch) one's breath → nín hơi, nín thở
to lose one's breath → hết hơi
to recover one's breath → lấy lại hơi
to take breath → nghỉ lấy hơi
out of breath → hết hơi, đứt hơi
all in a breath; all in the same breath → một hơi, một mạch
  cơn gió nhẹ; làn hương thoảng
there wasn't a breath of air → chẳng có tí gió nào
  tiếng thì thào
breath of life (nostrils)
  điều cần thiết, điều bắt buộc
to keep one's breath to cool one's porridge
  (xem) porridge
to speak under one's breath
  nói khẽ, nói thì thầm, nói thì thào
to take one's breath away
  làm ngạc nhiên, làm kinh ngạc
to waste one's breath
  hoài hơi, phí lời

Các câu ví dụ:

1. The cloth cap shields him from the rain and sun on the shore; and prevents hair from getting in his eyes every time he emerges out of the black waters to catch his breath.

Nghĩa của câu:

Chiếc mũ vải che mưa nắng cho anh trên bờ; và ngăn không cho tóc dính vào mắt mỗi khi anh ta ngoi lên khỏi vùng nước đen để lấy hơi.


2. No one manages your time", Cau said as he was gasped for breath, coming back after a dive to the bottom of the pitch-black canal waters.

Nghĩa của câu:

Không ai quản lý thời gian của bạn ”, Cau nói trong khi thở hổn hển, trở lại sau khi lặn xuống đáy kênh tối đen như mực.


3. Those deemed Covid-19 suspects are people who’ve come into close contact with patients or have returned from outbreak areas, or those who’ve shown symptoms of cough, fever and shortness of breath.


4. He added he has taken to wearing a face mask outdoors or holding his breath to avoid the unpleasant smell.


5. Vietnamese audiences commented that the cover breathed a new breath into "Ghen Co Vy", especially with its catchy music.


Xem tất cả câu ví dụ về breath /breθ/

Tin tức liên quan

 France holds breath as football brings nation together
world 28/03/2021

France holds breath as football brings nation together

world | 125674385

The biggest gathering of all is expected in Paris where 90,000 will converge on a fanzone next to the Eiffel Tower.

 This valley in northern Vietnam will take your breath away
travel 28/03/2021

This valley in northern Vietnam will take your breath away

places | 125684384

Bac Son is laid out like a mosaic hidden under the clouds, if you have a head for heights.

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…