ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ breasting

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng breasting


breast /brest/

Phát âm


Ý nghĩa

danh từ


  ngực
  vú
  (nghĩa bóng) lòng, tâm trạng, tình cảm
to have a troubled breast → (có tâm trạng) lo âu
  (nghĩa bóng) nguồn nuôi sống
  cái diệp (ở cái cày)
  (ngành mỏ) gương lò
child at the breast
  trẻ còn ẵm ngửa
to make a cleans breast of
  thú nhận, thú lỗi, nhận tội; khai hết những việc đã làm

ngoại động từ


  lấy ngực để chống đỡ (cái gì); chống lại

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…