ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ breast-stroke

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng breast-stroke


breast-stroke /'breststrouk/

Phát âm


Ý nghĩa

danh từ


  (thể dục,thể thao) kiểu bơi ếch

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…