ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ breakwaters

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng breakwaters


breakwater /'breik,wɔ:tə/

Phát âm


Ý nghĩa

danh từ


  đê chắn sóng (ở hải cảng)

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…