ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ breakpoints

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng breakpoints


breakpoint

Phát âm


Ý nghĩa

  (Tech) điểm cắt, điểm dừng, điểm gián đoạn

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Loading…