ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ breadth

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng breadth


breadth /bredθ/

Phát âm


Ý nghĩa

danh từ


  bề ngang, bề rộng
  khổ (vải)
  sự rông rãi, sự phóng khoáng (quan điểm, tư tưởng...)
of view → quan điểm rộng rãi
to a hair's breadth
  đúng, chính xác

@breadth
  chiều rộng

Các câu ví dụ:

1. and it reflects both the breadth of English vocabulary and the speed with which that vocabulary changes," the dictionary's chief digital officer and publisher, Lisa Schneider, said in a statement.


2. Thousands of motorbikes speed by just a hair's breadth away, stopping at traffic lights appears to be optional and zebra crossings are completely ignored.


Xem tất cả câu ví dụ về breadth /bredθ/

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…