ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ bread-crumb

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng bread-crumb


bread-crumb /'bredkrʌm/

Phát âm


Ý nghĩa

danh từ


  ruột bánh mì
  mẩu bánh mì, bánh mì vụn

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…