ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ bread-basket

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng bread-basket


bread-basket /'bred,bɑ:skit/

Phát âm


Ý nghĩa

danh từ


  giỏ đựng bánh mì
  (từ lóng) dạ dày

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…