ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ braziers

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng braziers


brazier /'breizjə/

Phát âm


Ý nghĩa

danh từ


  lò than

danh từ


  người làm đồ đồng thau

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…