ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ brazed

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng brazed


braze

Phát âm


Ý nghĩa

  (Tech) hàn gia nhiệt, hàn vẩy

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…