ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ brasserie

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng brasserie


brasserie /'bræsəri/

Phát âm


Ý nghĩa

danh từ


  phòng uống bia (ở khách sạn); quán bia ngoài trời

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…