ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ brashly

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng brashly


brashly

Phát âm


Ý nghĩa

* phó từ
  xấc xược, xấc láo

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…