ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ brank-ursine

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng brank-ursine


brank-ursine /'bræɳk'ə:sin/

Phát âm


Ý nghĩa

danh từ


  (thực vật học) cây ô rô

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…