ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ branded

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng branded


brand /brænd/

Phát âm


Ý nghĩa

danh từ


  nhãn (hàng hoá)
  loại hàng
  dấu sắt nung (đóng vào vai tội nhân); vết dấu sắt nung
  vết nhơ, vết nhục
  khúc củi đang cháy dở
  (thơ ca) cây đuốc
  (thơ ca) thanh gươm, thanh kiếm
  bệnh gỉ (cây)
'expamle'>to much a brand from the burning
  cứu ra khỏi tình trạng bị huỷ diệt

ngoại động từ


  đóng nhãn (hàng hoá)
  đóng dấu bằng sắt nung (lên vai tội nhân); đốt bằng sắt nung
  làm nhục, làm ô danh
  khắc sâu (vào trí nhớ)
  gọi (ai) là, quy (ai) là
=he was branded as a war criminal → hắn bị quy là tội phạm chiến tranh

Các câu ví dụ:

1. The drugs were smuggled over from Laos and packed into scores of packets of Thai branded tea, according to state-run police newspaper Cong An Nhan Dan.

Nghĩa của câu:

Ma túy được nhập lậu từ Lào và đóng thành nhiều gói trà mang nhãn hiệu Thái Lan, theo báo Công an Nhân dân.


2. Most importantly, Grand Marina has successfully established a new real estate sector in Vietnam - branded residences.


3. The success of the Grand Marina project is that it has standardized the tangible and intangible values of branded residences in the daily life of Vietnamese customers, which ultimately addresses their needs.


4. Finally, similar to a branded luxury product, Grand Marina, Saigon is valued by its potential customers and prestigious global brands.


5. It acted as an e-commerce platform for branded goods and flash sales.


Xem tất cả câu ví dụ về brand /brænd/

Tin tức liên quan

 Fake branded T-shirts seized from Hai Duong factory
business 21/03/2021

Fake branded T-shirts seized from Hai Duong factory

companies | 17874412

Authorities have confiscated thousands of fake branded T-shirts carrying names like Nike, Gucci, Lacoste and Adidas from a garment maker in Hai Duong.

 Masan Group sets sights on branded meat
business 22/03/2021

Masan Group sets sights on branded meat

companies | 51834379

Vietnamese food and agricultural giant Masan has renamed a subsidiary to focus on selling branded pork products.

 Myanmar-Thailand highway branded
world 22/03/2021

Myanmar-Thailand highway branded 'ecological and social disaster'

world | 51844379

Community and conservation groups in Myanmar have branded a planned highway linking a port project to Thailand an “ecological and social disaster.”

 Mega promotion to spotlight Hong Kong’s professional services, branded products
news 22/03/2021

Mega promotion to spotlight Hong Kong’s professional services, branded products

news | 51854380

“In Style - Hong Kong”, a mega promotion organized by the Hong Kong Trade Development Council (HKTDC), will debut in HCMC this month.

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…