ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ brand-new

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng brand-new


brand-new /'brænd'nju:/ (bran-new) /'bræn'nju:/

Phát âm


Ý nghĩa

 new)
/'bræn'nju:/

tính từ


  mới toanh

Tin tức liên quan

 Inside Vietnam’s brand-new coffee museum
travel 17/05/2021

Inside Vietnam’s brand-new coffee museum

places | 208474417

Housed in an ethnic Central Highlands long house, it traces the history of the brew in Vietnam and the world.

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…