ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ brancard

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng brancard


brancard /'bræɳkəd/

Phát âm


Ý nghĩa

danh từ


  xe băng ca, xe cáng tải thương

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…